Merhaba ben Ahmet GÖÇEN.

Akademi, Öğretmen Eğitimi, STEM, YZ, Proje, Ar-Ge, Değişim ve Anlam Liderliği üzerine çalışmalar yapıyorum.

Doç. Dr. Ahmet Göçen İzmir'de doğmuş; meslek hayatına 2010 yılında Şanlıurfa'da başlamıştır. Sonrasında farklı okul türlerinde, İl Milli Eğitim Ar-Ge biriminde ve Bakanlık merkez teşkilatta (YEĞİTEK) öğretmenlik, idarecilik ve proje koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Yenilikçi lider ve öğretmen eğitimi, STEM, yapay zeka ve teknoloji yönetimi üzerine birçok uluslararası projede yer almıştır. Birçok öğretmenin katılımıyla başarılı çalışmaların yürütüldüğü Urfa STEM'in kurucu koordinatörlüğü ve HRU Sürekli Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yanında STEM Akademi ve Kariyer Merkezleri, Erken Yaş Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi projelerinde yönetici roller üstlenmiştir. Sivil toplum çalışmalarında "Kapasite Geliştirme, Liderlik, Eğitimde Yapay Zeka ve STEM" konulu dönüşüm projelerine ağırlık vermektedir. 2019 yılından bu yana akademisyen olarak çalışan Doç. Dr. Ahmet Göçen, şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yapmakta olup farklı kamu kurumlarınca yürütülen pilot projelerde yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'de eğitim teknolojileri ve öğretim alanında yenilikçi girişimler üzerine çalışan kurum ve takımlara mentörlük desteği sağlamaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Göçen akademik anlamda 21. yüzyıl okulları ve öğretmenlerin anlam dünyasına yönelik çalışmalar yürütmüştür. Anlam odaklı lider, eğitimde yeni normal, teknoloji destekli eğitim ve yönetim konuları ilgi alanını oluşturmaktadır.

Akademik hayatı dışında GENÇ STEM Derneği ve Sürdürülebilir Eğitim ve Kalkınma Çalışmaları Derneği (SEKA-DER) olmak üzere 2 ulusal dernek kapsamında eğitim çalışmalarına destek çıkmaktadır. 

https://www.gencstem.com/ 

https://urfastem.gov.tr/ 

www.suzmer.com

Hi there, I'm Ahmet GÖÇEN.

I am doing academic research on Academia, Teacher Education, STEM, AI, Project, R&D, Change and Meaning Leadership.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Göçen was born in İzmir/Türkiye and started his professional life in Şanlıurfa in 2010. Afterwards, he worked as a teacher, administrator and project coordinator in different school types, the Provincial National Education R&D unit, and the National Ministry of Education's central organisation (YEĞİTEK). He has been involved in many international projects on innovative leader and teacher training, STEM, artificial intelligence and technology management. He was the founding coordinator of Urfa STEM, where successful studies were carried out with the participation of many teachers, and the Director of HRU Continuing Education Centre, as well as STEM Academy and Career Centres, Early Age Gifted Education Centre projects. In his civil society projects, he focuses on transformation projects on "Capacity Building, Leadership, Artificial Intelligence and STEM in Education". Assoc. Prof. Dr. Ahmet Göçen, who has been working as an academician since 2019, is currently working at Afyon Kocatepe University and is involved in pilot projects carried out by different public institutions. He also provides mentoring support to organisations and teams working on innovative initiatives in the field of educational technologies and teaching in Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Göçen has conducted academic studies on 21st century schools and the meaning world of teachers. Meaning-oriented leader, new normal in education, technology-supported education and management issues constitute his field of interest.

Apart from his academic life, he supports educational activities within the scope of 2 national associations, GENÇ STEM Association and Sustainable Education and Development Studies Association (SEKA-DER). 

https://www.gencstem.com/  

https://urfastem.gov.tr/   

www.suzmer.com 

LinkedInTwitter

Doç. Dr. Ahmet GÖÇEN
2024